Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

Klachtenregeling
Op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg) heb ik een klachtenregeling voor cliënten. De VNRT heeft algemene regels opgesteld voor de omgang met  tekorten, onvrede of klachten over de praktijk of de therapeut, en geregeld dat klachten, die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, via de klachten- of geschillencommissie behandeld worden. De belangrijkste regels zijn:

 • Maak uw onvrede of klacht bespreekbaar met uw therapeut
 • Indien u er samen niet uitkomt, kunt u de klachtenfunctionaris vragen u te ondersteunen bij het formuleren van uw klacht of bij het oplossen van uw klacht
 • Indien de inzet van de klachtenfunctionaris of de afhandeling van uw klacht onbevredigend is, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijze (SCAG), die een bindende uitspraak zal doen.
  scag

Voor meer informatie over de klachtenregeling kunt u de website van de VNRT raadplegen: https://www.vnrt.nl